Nacházíte se: EXPRESNINEMOVITOSTI.CZ » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnosti 

EXEKUCNINEMOVITOSTI s.r.o, se sídlem, Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00 IČ: 06982697, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C 292529 u Městského soudu v Praze. Datová schránka: m7v55kb

&

IS Centrum I s.r.o, se sídlem, Otakarova 1764/30, 370 01 České Budějovice IČ: 08434662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C 29133 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Datová schránka: 4iwbqn4

&

IS Centrum II s.r.o, se sídlem, Otakarova 1764/30, 370 01 České Budějovice IČ: 08435286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C 29134 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Datová schránka: xkubqsw

&

IS Centrum III s.r.o, se sídlem, Otakarova 1764/30, 370 01 České Budějovice IČ: 18435731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v oddíle C 29137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Datová schránka: ykabrbd

jako správce ( dále jen „ Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZOOU“) a dále z nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

a.     jméno a příjmení

b.     emailová adresa

c.      telefonní číslo

d.     fotografie nemovitostí

Účel, způsob a doba zpracování Vašich osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně a veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, pokud ale klient odepře poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

 

Komu mohou být předány Vaše osobní údaje k naplnění účelu:

- našim spolupracujícím realitním makléřům

- externí advokátní kanceláři

- externí daňové poradkyni

- poskytovateli realitního softwaru

 

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům

- právo na opravu

- právo na výmaz

- právo na omezení zpracování údajů

- právo vznést námitku proti zpracování

- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

 

S uplatněním práv nás můžete kontaktovat na emailové adrese: [email protected]

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz

 

Vysvětlení Vašich práv:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29.9.2019Cookies